HOME

PRODUCTEN BESTELLEN CONTACT

Producten

Door de Stichting Erkende registers

Artikel 3 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) schrijft voor dat een domeinnaam slechts kan worden gehouden door een persoon, die als eenmanszaak een onderneming drijft of een beroep uitoefent, door een maatschap, een vennootschap, een rechtspersoon of een instelling, met een statutaire zetel of daadwerkelijke vestigingsplaats in Nederland.
Om dit aan te tonen moet conform Artikel 4 sub a van het Reglement bij de domeinnaamaanvraag een recent uittreksel uit het Handelsregister, het Stichtingenregister, het Verenigingenregister, of uit enig ander register dat door de Stichting is erkend, worden overlegd.

Door de Stichting zijn conform Artikel 4a van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) de volgende registers erkend:

- Bedrijven, stichtingen en verenigingen:
Kamer van Koophandel Handelsregister.

- Maatschappen:
NotariŽle verklaring (akte/brief).

- Zelfstandige overheidsinstellingen:
Een brief op het originele briefpapier van een overheidsinstelling met de verklaring dat de betreffende instelling een 'zelfstandige overheidsinstelling' is, ondertekend door een van de volgende personen:

een minister of staatssecretaris;
een commissaris van de Koningin;
een burgemeester;
een persoon die een van de genoemde functionarissen rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.
Journalisten:
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

- Ontwerpers/ontwerpbureaus:
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

- Advocaten/advocatenkantoren of -maatschappen:

Bewijs van inschrijving op het tableau van het betreffende Arrondissement (advocaten).
Raden van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in het betreffende Arrondissement (advocatenkantoren of- maatschappen).
- Gerechtsdeurwaarders/gerechtsdeurwaarderskantoren of -maatschappen:
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG).

- Scholen:
De door het Ministerie van OC&W afgegeven "Bekostigingsbeschikking".

- Accountants-administratieconsulenten:
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten.

- Registeraccountants:
Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).

- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, waaronder:
artsen
tandartsen
apothekers
klinisch psychologen
psychotherapeuten
fysiotherapeuten
verloskundigen
verpleegkundigen
BIG Register

- Belastingadviseurs en -consulenten:
Nederlands College van Belastingadviseurs (CB)

Vrije beroepsuitoefenaars kunnen zich over het algemeen niet laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, omdat zij geen bedrijf uitoefenen conform de Handelsregisterwet. Voor een aantal vrije beroepsuitoefenaren zijn, zoals u hierboven kunt zien, intussen een aantal organisaties door de Stichting als register erkend, zoals de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) voor gerechtsdeurwaarders, de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) voor accountants-administratieconsulenten (AA's), het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccontants (NIVRA) voor registeraccountants (RA's) en het BIG-Register voor individuele beroepen in de gezondheidszorg.

Wanneer het voor de domeinnaamaanvrager niet mogelijk is een uittreksel uit enig door de Stichting erkend register te overleggen komt deze niet in aanmerking voor de registratie van een .nl domeinnaam. Er kan dan worden uitgeweken naar een anderssoortige domeinnaamregistratie, zoals .com, die dan ook door een andere organisatie dan de Stichting wordt verzorgt, of de aanvrager kan de hieronder beschreven procedure starten.


Aanvraag tot erkenning van een register

Andere dan de hierboven genoemde registers zijn in dit kader (nog) niet door de Stichting erkend. De Stichting breidt het aantal erkende registers naar behoefte uit, op verzoek van bepaalde beroepsgroepen, en zoekt niet pro-actief naar mogelijke nieuwe, te erkennen registers. De eisen waaraan een te erkennen registers moeten voldoen, zijn:

Maatschappelijke organisaties / bij wet ingesteld:

Inschrijving in het register van een bepaalde branche/beroepsgroep is een erkenning van het feit dat een bepaald beroep of bedrijf wordt uitgeoefend (bij wet ingesteld en/of met toelatingseisen); Uit het register blijkt dat daadwerkelijk het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend;
Het reglement voor registratie in een bepaald register voorziet in een klachtenprocedure waardoor ingeschrevenen kunnen worden geroyeerd.
Overheidsbesluiten:
Beschikkingen van door de overheid ingestelde Raden van Toezicht, Raden van Beheer, Inspecties, Productschappen e.d. Een voorbeeld is de "Bekostigingsbeschikking" voor scholen. Op grond van deze beschikking wordt geacht dat is voldaan aan het vereiste van registratie van een domeinnaam in het kader van bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

Organisaties die door de Stichting als register wensen te worden erkend dienen zich schriftelijk aan te melden en daarbij relevante informatie betreffende de organisatie te overleggen, zoals algemene informatie, statuten en/of huishoudelijk reglement. Tevens dienen zij een voorstel te doen voor een door hen af te geven uittreksel/verklaring/bewijsstuk ten aanzien van de aanvrager van de domeinnaam.

Op grond van de overlegde informatie wordt de organisatie getoetst aan de hierboven genoemde eisen. Bij erkenning van de organisatie door de Stichting wordt deze aan de lijst erkende registers toegevoegd. De goedgekeurde verklaring of het goedgekeurde uittreksel/bewijsstuk ten aanzien van de aanvrager van de domeinnaam wordt als specimen op het alleen voor Deelnemers toegankelijke deel van de website gezet, zodat de Deelnemers in staat zijn overlegde documenten zelf te controleren, voordat de aanvraag voor de domeinnaam bij de Stichting wordt ingediend.Copyright 2000 SIDN | Last updated August 15, 2000

 
 

 

. . . . . . . . . .