HOME

PRODUCTEN BESTELLEN CONTACT


Producten

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt SiteOnline Wizard Design aangeduid als SiteOnline Wizard Design en haar contractpartner als Opdrachtgever.

1.2 Onder “schriftelijk in kennis stellen” wordt uitsluitend verstaan: het per brief of per fax in kennis stellen met een geldige, handgeschreven ondertekening.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en gebruiksovereenkomsten met SiteOnline Wizard Design , inzake het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede de verhuur van webservers, e-mail accounts en overige Internet diensten, alsmede de levering en het onderhoud van computerapparatuur, software en reparaties van hardware.

1.4 Een Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met SiteOnline Wizard Design heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per email of per telefax op te geven orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 SiteOnline Wizard Design voert de schriftelijk aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en weten uit, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.

1.6 Alle door SiteOnline Wizard Design gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een door SiteOnline Wizard Design gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. SiteOnline Wizard Design heeft het recht een aspirant Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.

1.7 Een overeenkomst geldt voor de duur van één jaar. Na deze periode wordt deze overeenkomst ieder jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever minimaal 2 maanden voor deze datum het contract schriftelijk opzegt.

1.8 Een opdracht kan worden teruggegeven indien sprake is van een gewichtige reden zoals een hevige verstoring van de relatie tussen SiteOnline Wizard Design en de Opdrachtgever.

1.9 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van SiteOnline Wizard Design zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van SiteOnline Wizard Design zijn geen offerte.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever, behoudt SiteOnline Wizard Design zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal SiteOnline Wizard Design dit schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SiteOnline Wizard Design slechts nadat deze schriftelijk door SiteOnline Wizard Design zijn bevestigd.

2.4 Inkoop- en andere voorwaarden van een Opdrachtgever worden door SiteOnline Wizard Design uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door SiteOnline Wizard Design worden aanvaard.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.

3.2 De diensten van SiteOnline Wizard Design worden verricht tegen de prijs die SiteOnline Wizard Design na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

3.3 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend-
en administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.4 De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de Opdrachtgever wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 4 Levering

4.1 Onder levering wordt hierna verstaan de toegang tot en de beschikbaarheid van de webservers van SiteOnline Wizard Design welk via resel zijn verworven, alsmede het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede verzending, onderhoud en aflevering van goederen.

4.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

4.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij SiteOnline Wizard Design vinden, SiteOnline Wizard Design tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SiteOnline Wizard Design het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. SiteOnline Wizard Design stelt van een dergelijk besluit de Opdrachtgever schriftelijk in kennis.

4.4 Klachten over of problemen met de webservers dienen per e-mail gemeld te worden aan: postmaster@siteonlinewizard.nl

4.5 De Opdrachtgever dient SiteOnline Wizard Design in de gelegenheid te stellen om problemen met de webservers binnen redelijke termijn te onderzoeken en te laten corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever.

4.6 Klachten laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.

4.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt SiteOnline Wizard Design de wijze van verzending van goederen. In geval SiteOnline Wizard Design de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van SiteOnline Wizard Design. SiteOnline Wizard Design draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.8 SiteOnline Wizard Design behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.9 Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.10 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

4.11 SiteOnline Wizard Design is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

4.12 De Opdrachtgever is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. In geval de Opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door SiteOnline Wizard Design op te geven opslagplaats, heeft SiteOnline Wizard Design het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door SiteOnline Wizard Design gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen en digitale informatiedragers in het bezit zijn van SiteOnline Wizard Design.

5.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

5.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat SiteOnline Wizard Design na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij SiteOnline Wizard Design een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

5.4 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens SiteOnline Wizard Design. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van SiteOnline Wizard Design of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6 Betaling

6.1 Alle betalingen betreffende serverhuur dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De webserver zal pas toegankelijk worden gemaakt na betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Alle betalingen betreffende het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Betaling van goederen bij factuurbedrag beneden 2.500,00 dient contant te geschieden bij de feitelijke aflevering of na het verrichten van de overeengekomen diensten.

6.4 Betaling van goederen bij factuurbedrag boven € 2.500,00 is als volgt: 50% bij opdracht en 50% binnen 14 dagen na levering.

6.5 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij SiteOnline Wizard Design.

6.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7 In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de Opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.8 In geval van niet tijdige betaling is SiteOnline Wizard Design gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het Internetsysteem, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van SiteOnline Wizard Design op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.9 In geval van niet tijdige betaling is SiteOnline Wizard Design gerechtigd haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van SiteOnline Wizard Design op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.10 In geval van niet tijdige betaling zal SiteOnline Wizard Design de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de Opdrachtgever mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twintig (20) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 110,00 per factuur. SiteOnline Wizard Design is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

6.11 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren. In dit geval is SiteOnline Wizard Design tevens gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

6.12 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd haar vorderingen op haar Opdrachtgever te verrekenen met de schulden die SiteOnline Wizard Design aan die Opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die Opdrachtgever niet opeisbaar zijn.

6.13 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd de tarieven te wijzigen.

6.14 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd de tarieven voor webserver huur terstond te wijzigen, zodra de dollarkoers boven een door SiteOnline Wizard Design vastgestelde grens komt. Dit geldt ook voor reeds afgesloten contracten.

6.15 Prijswijzigingen worden van kracht bij aanvang van een nieuwe contractperiode en worden door SiteOnline Wizard Design tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever gemeld.

6.16 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een mondelinge offerte is slechts geldig wanneer deze door SiteOnline Wizard Design schriftelijk bevestigd is.

6.17 SiteOnline Wizard Design zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor SiteOnline Wizard Design personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

6.18 Een eenmaal gemaakte website kan kosteloos, slechts op detailpunten, worden gecorrigeerd wanneer deze binnen twee weken na oplevering van de website schriftelijk aan SiteOnline Wizard Design kenbaar worden gemaakt. Na deze periode worden de normale kosten berekend.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SiteOnline Wizard Design niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelentelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die SiteOnline Wizard Design te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

7.2 In de gevallen onder 7.1 genoemd, heeft SiteOnline Wizard Design het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 SiteOnline Wizard Design is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

7.4 In geval de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst SiteOnline Wizard Design schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

7.5 De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

7.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door SiteOnline Wizard Design verrichte prestaties, en heeft SiteOnline Wizard Design onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1 De eigendom van de geleverde goederen wordt door SiteOnline Wizard Design uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van SiteOnline Wizard Design de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

8.2 De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van SiteOnline Wizard Design de goederen aan SiteOnline Wizard Design ter beschikking te stellen, en verleent dan onherroepelijk machtiging aan SiteOnline Wizard Design of aan de door SiteOnline Wizard Design aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde de goederen mee te nemen.

8.3 SiteOnline Wizard Design verschaft overeenkomstig het gestelde onder 8.1 aan de Opdrachtgever de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van SiteOnline Wizard Design ten behoeve van andere aansprakelijke die SiteOnline Wizard Design op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van SiteOnline Wizard Design zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 
€. 500,- voor ieder dag dat de Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.

8.4 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van SiteOnline Wizard Design tot volledige voldoening van al hetgeen SiteOnline Wizard Design van de Opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan SiteOnline Wizard Design kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt SiteOnline Wizard Design geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de goederen c.q. facturen als juist erkent.

9.2 Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door SiteOnline Wizard Design gegrond wordt bevonden, heeft SiteOnline Wizard Design het recht te harer keuze: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan SiteOnline Wizard Design worden afgegeven; het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.4 Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

9.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

9.6 De Opdrachtgever dient in voorkomend geval SiteOnline Wizard Design onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

9.7 Eventuele terugzending van goederen aan of van de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. SiteOnline Wizard Design aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door SiteOnline Wizard Design op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin SiteOnline Wizard Design deze goederen aan de Opdrachtgever afleverde.

9.8 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 SiteOnline Wizard Design staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde goederen wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Indien de Opdrachtgever aan SiteOnline Wizard Design een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van SiteOnline Wizard Design. De Opdrachtgever zal SiteOnline Wizard Design vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

10.4 Door de Opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan SiteOnline Wizard Design verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van SiteOnline Wizard Design zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

10.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft SiteOnline Wizard Design garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

10.6 De Opdrachtgever dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen risico af te leveren op het door SiteOnline Wizard Design op te geven adres, op rekening van SiteOnline Wizard Design, onder vermelding van een bij SiteOnline Wizard Design op te vragen RMA-nummer.

10.7 Voor goederen met een door andere dan SiteOnline Wizard Design bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

10.8 De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; de Opdrachtgever de goederen heeft verwaarloosd ; de Opdrachtgever wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens SiteOnline Wizard Design zijn verricht ; bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.; het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden; het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; indien de Opdrachtgever de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

10.9 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met SiteOnline Wizard Design gesloten overeenkomst(en), dan is Opdrachtgever niet tot garantie gehouden.

10.10 Op de installatie van software wordt nimmer garantie gegeven.

Artikel 11 Copyright, handelsmerken, octrooi- en auteurs recht

11.1 Van de door SiteOnline Wizard Design verstrekte ideeën, concepten en lay-outs van zowel ontwerp als eindproduct blijft het copyright bij SiteOnline Wizard Design. Gebruik van gehele of gedeelten daarvan waar SiteOnline Wizard Design niet bij betrokken is, is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van SiteOnline Wizard Design.

11.2 Indien de Opdrachtgever de onder artikel 4.1 bedoelde producten zelf in beheer wil nemen, of deze bij een andere provider wil onderbrengen, is deze hiervoor een eenmalige afkoopsom verschuldigd van € 300,00.

11.3 De Opdrachtgever is gehouden SiteOnline Wizard Design te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden, en interesten welke ten laste van SiteOnline Wizard Design mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen SiteOnline Wizard Design, ter zake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteurs recht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door de Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan SiteOnline Wizard Design zijn verstrekt.

11.4 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door SiteOnline Wizard Design afgeleverde goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12 Gebruik van de webservers

12.1 Onder SiteOnline Wizard Design webservers of SiteOnline Wizard Design systemen worden verstaan: alle door SiteOnline Wizard Design aan de Opdrachtgever gefactureerde Internetdiensten.

12.2 Een overeenkomst tot levering (account) wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat de Opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. SiteOnline Wizard Design behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van SiteOnline Wizard Design.

12.3 SiteOnline Wizard Design draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webservers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. SiteOnline Wizard Design is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webservers als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van SiteOnline Wizard Design liggen. SiteOnline Wizard Design is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van SiteOnline Wizard Design ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de SiteOnline Wizard Design systemen door of vanwege SiteOnline Wizard Design.

12.4 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd verbeteringen in of aan de SiteOnline Wizard Design systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Opdrachtgever.

12.5 De Opdrachtgever beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.6 Het is niet toegestaan de webservers van SiteOnline Wizard Design te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Indien SiteOnline Wizard Design strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de Opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. SiteOnline Wizard Design behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende Opdrachtgever te verhalen.

12.8 De medewerkers van en namens SiteOnline Wizard Design lezen persoonlijke elektronische mail van Opdrachtgevers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op SiteOnline Wizard Design webservers en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever de SiteOnline Wizard Design systemen gebruikt voor strafbare gedragingen.

12.9 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die SiteOnline Wizard Design mocht lijden ten gevolge van een handelen, of nalaten te handelen, van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

12.10 De Opdrachtgever vrijwaart SiteOnline Wizard Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de Opdrachtgever van SiteOnline Wizard Design webservers.

12.11 SiteOnline Wizard Design is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

12.12 SiteOnline Wizard Design is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot SiteOnline Wizard Design systemen tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens SiteOnline Wizard Design niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.

12.13 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door SiteOnline Wizard Design gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank Maastricht, of de Kantonrechter te Heerlen, bevoegd zal zijn van die geschillen kennis te nemen.

13.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

13.3 SiteOnline Wizard Design zal al het door, via of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, goederen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade; doch SiteOnline Wizard Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1 SiteOnline Wizard Design is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SiteOnline Wizard Design alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. SiteOnline Wizard Design heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. SiteOnline Wizard Design is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SiteOnline Wizard Design gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. SiteOnline Wizard Design behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. SiteOnline Wizard Design heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsbeperking

15.1 SiteOnline Wizard Design, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is SiteOnline Wizard Design in ieder geval nimmer aansprakelijk: wegens niet-, of niet tijdige levering; voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes, website e.d.; in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14; indien de Opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins ondeskundig gebruikt; voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in SiteOnline Wizard Design's bedrijfsruimte bevinden; voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; voor schade door geleverde software; voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

15.2 Indien SiteOnline Wizard Design in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard SiteOnline Wizard Design slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is SiteOnline Wizard Design nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De Opdrachtgever zal SiteOnline Wizard Design vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens SiteOnline Wizard Design. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SiteOnline Wizard Design of haar leidinggevende ondergeschikten.

Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen. 

 

aanvullende voorwaarden webdesign

 
 

 

. . . . . . . . . .